Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne.

 1. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu danych osobowych Uczestników korzystających z usług oferowanych przez Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F, NIP: 524-189-62-94 na stronie internetowej https://krzysztofkopcinski.pl oraz zasady przechowywania danych i dostępu do informacji na urządzeniach Uczestników za pomocą plików Cookies stosowanych przez Serwis.

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

 1. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne
  z brakiem możliwości korzystania z części usług Platformy sprzedażowej, przede wszystkim składnia Zamówień. 

2. Słowniczek pojęć.

 1. Administrator –Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F, NIP: 524-189-62-94.

 2. Cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Uczestnik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  • Dane osobowe” – informacje odnoszące się do osoby fizycznej, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, a w przypadku podmiotów gospodarczych dokładna nazwa, adres, oraz numer NIP, adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
  • Kontrahent – podmiot świadczący na rzecz Krzysztofa Kopcińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie usługę w postaci cateringu;
  • Oferta – propozycja cenowa cateringu składana przez Kontrahenta;
  • Produkt – e-book w postaci pliku cyfrowego w formacie pdf, szkolenia, warsztaty, sprzedawany za pośrednictwem strony https://krzysztofkopcinski.pl
  • Rejestracja – formularz skierowany do potencjalnych Uczestników, znajdujący się na stronie https://krzysztofkopcinski.pl, umożliwiający Uczestnikom skorzystanie z Produktu;
 3. Strona internetowa https://krzysztofkopcinski.pl

  • Uczestnik – osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi;
 4. Usługa – udostępnienie Uczestnikowi dostępu do e-booka, szkolenia, warsztatów, złożenie zamówienia na catering;

  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Uczestnik uzyskuje dostęp do Produktu;
  • Zamówienie – wykupiona przez Krzysztofa Kopcińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F Oferta złożona przez Kontrahenta.

3. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F, NIP: 524-189-62-94.

 

 1. Informujemy, że Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, w związku z tym, że nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z Krzysztofem Kopcińskim pod adresem e-mail: biuro@krzysztofkopcinski.pl

4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników i Kontrahentów zgodnie z przepisami RODO.

 

 1. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 

 1. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych przy Rejestracji jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z zakupionego przez Uczestnika Produktu, w tym dla założenia i prowadzenia konta Uczestnika oraz złożenia reklamacji.

 

 1. Administrator oświadcza, że podanie danych przy składaniu Oferty, jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z Oferty Kontrahenta.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane, w przypadku uczestników – w momencie dokonywania opłaty za kurs/ warsztaty/szkolenie, kontaktu telefonicznego, wysłania wiadomości e-mail, a w przypadku Kontrahenta – z chwilą złożenia przez niego Oferty. Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F może gromadzić dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Tylko niezbędne dane będą gromadzone do wywiązania się z Usługi lub Zamówienia. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z Usługi, czy korzystania z prawa do reklamacji.

 

 1. Odbiorcami danych mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy powszechnie lub lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Dane których cel przechowywania ustał są usuwane, a jeżeli istnieją inne ustawowe wymogi przechowywania danych, ich przetwarzanie jest ograniczane.

 

 1. Administrator z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Uczestników i Kontrahentów, bez ich wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Uczestników i Kontrahentów na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. Administrator udostępnia dane podmiotom, z którymi współpracuje w zakresie wysyłki i dostawy towaru dla Klienta.

 

 1. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

5. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Uczestnika i Kontrahenta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej https://krzysztofkopcinski.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika i Kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową.

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Uczestnika i Kontrahenta. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Uczestnika i Kontrahenta i dostosować Serwis indywidualnie do każdego z nich. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

 1. Przy każdym kolejnym połączeniu się Uczestnika lub Kontrahenta z serwisem, Administrator ma możliwość ustalenia, że Uczestnik lub Kontrahent już w przeszłości korzystał z Usług lub składał Zamówienie i może dopasować swoją treść do niego.

 

 1. Strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia platformy sprzedażowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

 1. Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych Uczestnika lub Kontrahenta. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uczestnika lub Kontrahenta.

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
 • dostosowania zawartości Oferty do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

 1. Uczestnik lub Kontrahent może samodzielnie i w każdym czasie usunąć pliki cookies, jak również ustawić automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://krzysztofkopcinski.pl. Jeśli Uczestnik lub Kontrahent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.

6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników i Kontrahentów będą przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenie konta Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja Usługi i złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketing bezpośredni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie opinii i poziomu zadowolenia Uczestnika lub Kontrahenta, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Uczestników i Kontrahentów będą przechowywane przez następujący okres:

 • dane dotyczące prowadzenia konta Uczestnika – przez okres jego założenia do momentu zgłoszenia przez Uczestnika żądania jego usunięcia,
 • dane związane z realizacją Zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 • prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Uczestnika lub Kontrahenta na stronie internetowej
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • badanie opinii – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

8. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Uczestników i Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. W celu realizacji Usługi lub Zamówienia, Administrator udostępnia dane osobowe Uczestników i Kontrahentów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 • pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
 • płatności elektronicznych,
 • księgowe,
 • hostingowe,
 • informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
 • marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

 

 1. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Uczestników i Kontrahentów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Uczestników i Kontrahentów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m. in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. Uprawnienia Uczestników i Kontrahentów.

 1. Uczestnikowi i Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi i Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnikowi i Kontrahentowi jest zgoda, Uczestnik i Kontrahent ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. W zakresie, w jakim dane Uczestnika i Kontrahenta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi i Kontrahentowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik i Kontrahent może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

 1. Uczestnikowi i Kontrahentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie.

 

 1. Zmiana Polityki prywatności nie ograniczamy praw Uczestnikowi ani Kontrahentowi, ani nie spowoduje, że Administrator danych osobowych przetworzy więcej informacji o Uczestniku lub Kontrahencie niż dotychczas.

 

 1. Jeśli zajdą znaczące zmiany polityki prywatności, które będą mogły wpływać bezpośrednio na dane (szczególności bezpieczeństwo lub dostępność) Uczestnikowi i Kontrahentowi, Administrator zobowiązuje umieścić te zamiany na swojej stronie internetowej https://krzysztofkopcinski.pl/polityka-prywatnosci.

11. Postanowienia końcowe

 1. Strona internetowa nie zawiera odnośników do innych stron internetowych.

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.