REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług przez M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings

 1. Usługodawcą jest Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F, NIP: 524-189-62-94.

  Kontakt z Usługodawcą i sposób porozumienia się:

  – mailowo: biuro@krzysztofkopcinski.pl

  – telefonicznie: +48 603 333 653

  – pisemnie: M & K Krzysztof Kopciński Events & Trainings, ul. Wojdyńska 36f, 03-289 Warszawa 

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. E -book – książka z autorskimi przepisami cukierniczymi Sprzedawcy wydana w wersji elektronicznej;
 2. Formularz rejestracyjny – formularz, dzięki któremu przyszli Kupujący szkolenia może zapisać się na kurs/szkolenie/warsztaty, jak również uzyskać dostęp do e-booka
 3. Kategoria – kategoria tematyczna, do której przypisany jest Towar. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 4. Kod rabatowy – oznacza kod przyznany Kupującemu przez Sprzedawcę, uprawniający do rabatu procentowego lub kwotowego. Przyznawany i definiowany jest indywidualnie (wartość, zakres cenowy, data ważności, wielokrotność użycia, ograniczenia produktowe);
 5. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Kosztyk – miejsce naStronie internetowej, gdzie Kupujący może dodawać, usuwać i modyfikować swoje Zamówienie;
 8. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Spółkę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach na stronie Sprzedawcy;
 9. Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej Sprzedawcy;.
 10. Operator płatności – System płatności Tpay należący do spółki:
  Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 0000412357,
  NIP 7773061579, REGON 300878437,
  o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.;
 11. Regulamin – oznacza regulamin sprzedaży i świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Sprzedającego dostępnych na stronie internetowej https://krzysztofkopcinski.pl, a więc ten dokument;
 12. Strona internetowa – oznacza serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem: https://krzysztofkopcinski.pl;
 13. Sprzedawca – Krzysztof Kopciński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Wojdyńskiej nr 36F, NIP: 524-189-62-94 dokonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zbycia i przeniesienia na Kupującego własność Towarów i Usług;
 14. Towary – Usługi lub e-booki dostępne w ofercie Sprzedawcy;
 15. Umowa – to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Krzysztofem Kopcińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, zgodnie z którą Kupujący zyskuje prawo do udziału w warsztatach/szkoleniach;
 16. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – to umowa o dostarczenie produktu w postaci e-booka zawarta pomiędzy Krzysztofem Kopcińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M&K Krzysztof Kopciński Events & Trainings a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za produkt;
 17. Usługa – odpłatna usługa w zakresie przeprowadzenia przez Sprzedawcę szkoleń, warsztatów;
 18. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług lub Produktów;

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady korzystania z Towarów Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż oferowanych przez niego Towarów za pośrednictwem Strony internetowej prowadzonej pod adresem https://krzysztofkopcinski.pl.
 3. Każdy Zamawiający zobowiązany jest przed zakupem Towaru do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Każdy Zamawiający i Uczestnik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://krzysztofkopcinski.pl.

§ 2 Zasady korzystania z Produktów

 1. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego zakupu oferowanych przez Sprzedawcę Towarów jest podanie prawidłowych danych osobowych wskazanych jako konieczne w Formularzu rejestracyjnym. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Uzyskane przez Uczestnika Towary mogą być kopiowane oraz przechowywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, na potrzeby własne, Sprzedawca nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie Towarów jako niezamówionej informacji handlowej (spam),
  2. korzystania z wszelkich treści dotyczących Towarów jedynie w zakresie użytku osobistego,
  3. korzystania z Towarów w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 3 Oferta szkoleniowa

 1. Pełna oferta szkoleniowa Sprzedawcy jest dostępna na stronie https://krzysztofkopcinski.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oferty szkoleń umieszczonych na stronie internetowej, które publikowane są na innych stronach internetowych, których Sprzedawca nie jest właścicielem.
 2. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia przedstawionym w ofercie, w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy otrzymują wszystkie świadczenia opisane w ofercie szkoleniowej jako świadczenia zawarte w cenie szkolenia.
 4. Jeśli w ramach ceny szkolenia nie jest zawarty nocleg, na życzenie Uczestnika Sprzedawca może pośredniczyć w rezerwacji dla niego noclegu. Płatność za nocleg zostanie doliczona do ceny szkolenia na fakturze lub Uczestnik może samodzielnie dokonać płatności za nocleg. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez obiekty hotelowe.
 5. Informacje na temat ceny szkolenia, w tym obowiązujących rabatów, zawarte są w ofercie zamieszczonej na stronie https://krzysztofkopcinski.pl Istnieje możliwość ustalenia innej ceny w drodze negocjacji, co powinno zostać potwierdzone pisemnie (e-mailem) przez Sprzedawcę. Dodatkowe rabaty oferowane przez Sprzedawcę w newsletterach, ulotkach informacyjnych czy kuponach rabatowych, co do zasady nie sumują się z rabatami podanym na stronie https://krzysztofkopcinski.pl – obowiązuje rabat korzystniejszy dla Uczestnika, chyba, że Uczestnik i Sprzedawca dokonają innych ustaleń.
 6. Usługa szkoleniowa nie obejmuje konsultacji poszkoleniowych, chyba, że Uczestnik i Sprzedawca dokonają innych ustaleń w formie pisemnej.

§ 4. Sposób i skutki prawne dokonania zgłoszenia na szkolenie

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://krzysztofkopcinski.pl.
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 4. Zamawiający może dokonać zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż poprzez Formularz zgłoszeniowy Sprzeadwcy – np. poprzez przesłanie widomości e-mail, przesyłając pismo faksem lub pocztą. Sprzedawca akceptuje zgłoszenia w innej formie niż Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia w innej formie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Formularza zgłoszeniowego (lub zgłoszenia przesłanego w innej formie) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza zgłoszeniowego może oznaczać, że Sprzedawca nie otrzymał Formularza zgłoszeniowego.  W takiej sytuacji zaleca się, by Zamawiający skontaktował się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.
 6. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień przyswajania wiedzy i umiejętności Uczestników.
 8. Warsztaty/szkolenia odbywają się w różnych punktach w całej Polsce. Sprzedawca umieści niezbędne informacje dotyczące adresu odbycia się spotkania w opisie Towaru. 
 9. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w opisie poszczególnego Towaru na stronie internetowej https://krzysztofkopcinski.pl, w zakładce „sklep”.

§ 5. Potwierdzenie i odwołanie szkolenia, rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik ma prawo anulować przesłane zgłoszenie i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym jako termin bezkosztowej rezygnacji. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: biuro@krzysztofkopcinski.pl), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Sprzedawcy. Rezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Uczestnika obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.
 2. Najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia Sprzedawca potwierdza lub odwołuje szkolenie poprzez przesłanie do Uczestników odpowiedniej informacji drogą mailową:
  1. w przypadku potwierdzenia szkolenia, Sprzedawca przesyła do Uczestnika szczegółowe informacje organizacyjne związane ze szkoleniem. Uczestnik nie może dokonać bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia po otrzymaniu od Sprzedawcę potwierdzenia szkolenia;
  2. w przypadku braku minimalnej liczby Uczestników szkolenia, Sprzedawca przesyła do Uczestnika informację, że szkolenie zostaje odwołane. W takiej sytuacji szkoleniu sprzedawca zwróci Uczestnikowi, w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia/warsztatu, wartość opłaconego Towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym innym terminie niż podane wyżej, z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba Wykładowcy czy sytuacji spowodowanych siłą wyższą.
 4. W przypadku odwołania szkolenia, Sprzedawcanie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Uczestnika z powodu odwołania szkolenia (np. m.in. Sprzedawca nie pokrywa kosztów biletów PKP i innych biletów lub kosztów opłaconych wcześniej noclegów).

§ 6. Forma realizacji szkolenia online / hybrydowa / stacjonarna

 1. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej. Forma realizacji jest wskazana w ofercie szkoleniowej.
 2. Wymagania techniczne dla udziału w szkoleniu online są wskazane w ofercie szkoleniowej. Sprzedawca zapewnia Uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji, czy spełnione są warunki techniczne dla pełnowartościowego udziału w szkoleniu. Jeśli w trakcie połączenia testowego wystąpią problemy uniemożliwiające udział w szkoleniu i nie będzie możliwości usunięcia ich, Uczestnik ma prawo do wycofania swojego zgłoszenia, również po terminie wskazanym w §5 ust. 1 Regulaminu, jeśli weryfikacja warunków technicznych nie została dokonana przed upływem tego terminu.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany formy szkolenia w każdym terminie ze stacjonarnej lub hybrydowej na formę online, w sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja szkolenia w innej formie niż online, np. z powodu pandemii. W takim przypadku Uczestnicy mają prawo wycofać swoje zgłoszenia i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, również po terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu, jeśli zmiana formy szkolenia przez Sprzedawcę nastąpiła po upływie terminu bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.
 4. Uczestnik może w każdym terminie dokonać zmiany formy udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem, że zmiana z formy on-line na formę stacjonarną wymaga akceptacji Sprzedawcy.

§ 7. Płatność za szkolenie i faktury

 1. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto Sprzedawcy – Bank Millennium S.A o nr 60 1160 2202 0000 0002 6056 1900.
 2. Na życzenie Uczestnika, Sprzedawca przesyła dokument PROFORMA w celu dokonania przedpłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu, a Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty równowartości szkolenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie/warsztacie może nastąpić wyłącznie po przesłaniu przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone Uczestnikom. Na życzenie Uczestnika przedpłata może być zachowana jako płatność za kolejny termin szkolenia lub za inne szkolenie.
 5. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dokonania przedpłaty lub w przypadku braku przedpłaty – w dniu szkolenia. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi na szkoleniu lub jeśli Uczestnik wyrazi takie życzenie – w inny ustalony z Uczestnikiem sposób (pocztą, mailem w formie pdf).

 

§ 8. Sprzedaż e-booka

 1. Sprzedawca na swojej stronie internatowej prezentuje rodzaj oferowanego e-booka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w Regulaminie.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie na nieograniczoną ilość e-booków.
 3. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do dostępnych e-booków, Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z e-booka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takich środków ochrony, Sprzedawca zamieści stosowne informacje.
 4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący wybiera jeden z dostępnych formatów e-booka, a następnie wybiera opcję „Do koszyka” , w wyniku czego automatycznie zostanie przekierowany do zakładki Koszyk, a po zaakceptowaniu zawartości Koszyka – na stronę Operatora płatności.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien upewnić się czy wybrany przez niego format e-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. W tym celu Kupujący powinien pobrać darmowy fragment pliku. Ponadto Kupujący powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi na stronie e-booka, opisem danego e-booka oraz informacją o typie pliku.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sprzedawca potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego e-booka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne, jeśli występują.
 7. W momencie zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Kupującemu na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Kupujący będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego e-booka. Pobranie powinno nastąpić w terminie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Kupujący bezpowrotnie traci możliwość pobrania e-booka. 
 8. Dostawa e-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 9. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie e-booka na nośniku pamięci przez Kupującego po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych e-booków, a Kupujący ponosi ryzyko niezapisania na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania e-booka.
 10. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Sprzedawcy w formie pisemnej (e-mail) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
 11. Kupujacy ma prawo korzystać z e-booka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Kupujący nie jest uprawniony do:
  a) Rozpowszechniania e-booka w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  b) Zwielokrotniania e-booka w innym celu, niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z e-booka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnienie.
  c) udostępnianie e-booka osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 13. Do maila zawierającego link do e-booka dołączony zostanie również dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 14. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie przypadki udostępniania przez Kupującego e-booka osobom trzecim bez wyraźnej jego zgody będą zgłaszane stosownym organom.
 15. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Kupującego będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie e-booka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia Sprzedającemu reklamacji w szczególności, gdy:
  a) zakupiony e-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w określonym formacie,
  b) w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za e-book nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 17. W przypadku opisanym w ust. 20 Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.

§ 8. Zakup i realizacja Zamówienia

 1. Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową https://krzysztofkopcinski.pl, dokonać wyboru, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 3. Zamawiający dokonuje zakupu poprzez dodanie Towaru do tzw. Koszyka oraz przejście przez cały proces zakupowy (wypełnienie formularza z danymi, zaznaczenie niezbędnych zgód).
 4. Składanie Zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy i podanie wszystkich wymaganych danych.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupujący zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@krzysztofkopcinski.pl.
 6. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów.
 8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające informacje o: przedmiocie zamówienia, jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów dodatkowych kosztach (jeżeli występują) oraz sposobie dokonania zapłaty za Zamówienie.
 9. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatnościSprzedający wystawia Kupującemu dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na podany w formularzu zakupowym adres mailowy Kupującego w formie wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć właściwy wariant „chcę otrzymać fakturę VAT” oraz wskazać niezbędne dane firmy.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą złożenia Zamówienia i dokonania płatności przez Kupującego.

§ 9. Sposób płatności

 1. Warunkiem zakupu i korzystania z wybranego Towaru jest dokonanie płatności na rzecz Sprzedawcy.
 2. Dokonanie płatności przez Kupujacego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 t.j.).
 3. Sposoby płatności:
  a) za pośrednictwem Tpay
  b) samodzielnym przelewem bankowym z konta bankowego Kupującego na konto Sprzedawcy na rachunek bankowy prowadzony przez Bank: Bank Millennium S.A o numerze: 60 1160 2202 0000 0002 6056 1900
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Kupującego dane i nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe w trakcie płatności.
 5. Cena Towarów znajduje się w opisie na Stronie internetowej.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stosowania promocji i obniżki cen według swojego uznania.

§ 10 Reklamacje (rękojmia)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje, mające za podstawę naruszenie praw wynikających z przepisów prawa należy kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@krzysztofkopcinski.pl. W wiadomości należy podać powód reklamacji opisując zaistniałą sytuację lub nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 4. W sytuacjach wymagających szczególnego wyjaśnienia, Sprzeadawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rozpatrywania reklamacji o kolejne 14 dni.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Kupujacych przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Strona internetowa oraz zawarte na niej materiały i informacje należą do Sprzedawcy.
 4. Wszelkie materiały przekazywane Kupującemu przez Sprzedawcę podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz. 83 ze zm.).
 5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący uprawniony jest do pobierania, utrwalania i drukowania niniejszego Regulaminu.
 7. Kupujący przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem i stwierdza, że jego zawartość jest dla niego zrozumiała, kompletna i nie ma do niej zastrzeżeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Kupujący powinien przez zawarciem Umowy skontaktować się ze Sprzedającymw celu wyjaśnienia nieścisłości.
 8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności” umieszczonej na Stronie internetowej.